Úvod

Vznik studia v Brně je spojen s působením Mgr. Pavla Sochora, Ph.D., na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v rámci projektu Postdoc v roce 2013–2015, který vyvíjel koncept tohoto studia na základě vlastní dlouholeté praxe, výzkumné činnosti, účasti na zahraničních konferencích pořádaných  Association for Outsider Art a čtyřměsíční zahraniční stáže.

Posláním studia je vytvořit kreativní a specifické prostředí, ve kterém by se naplňovaly principy inkluze skrze umělecké a arteterapeutické formy. Výtvarná tvorba jako jeden z nástrojů podpory inkluze je koncept popsaný v následujících publikacích:

  • SOCHOR, P. Umění a inkluze. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al.  Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Brno : MU, 2013. ISBN 978-80-210-6457-7.

Možnost nahlédnout online:

Koncept studia se tak hlásí k obdobné filozofii výtvarných center ze zahraničí, jež reprezentují následující organizace, se kterými Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., spolupracuje. Jedná se o instituce Gugging (Rakousko), Art Center Kaarisilta (Finsko) a Inuti (Švédsko). Společně s týmem lektorů tak toto studio realizuje v prostorách IVIV PdF MU. Institut pod vedením doc. Karla Pančochy v současnosti zaštiťuje a podporuje tento projekt, který má i dimenzi aplikovaného kvalitativního výzkumu.

Cílovou skupinou jsou děti, dospívající a dospělí s jinakostí. Tvůrčí prostor je otevřen každému dle jeho schopností a dovedností. Výstupům a procesu tvorby artefaktu lze přiřadit takové označení jako fenomén outsider art, disability art, art brut či art as therapy. Lektoři zohledňují specifické vzdělávací potřeby a individuální přístup ke svým studentům, pokud je to nutné pro autentický kreativní proces tvorby. Snaží se pomáhat rozvíjet jedinečný výtvarný jazyk každého svého studenta.

Pedagogické působení lektorů tak směřuje k posílení komunikace, sebevědomí a sebeprožívání studentů. Rodiče a přátelé studentů tak mohou v bezprostřední situaci intenzivně vnímat jejich úspěchy jak v komunitě studia, tak prezentací výtvarné tvorby na veřejnosti. Cíleně se tak ukazují silné stránky studentů, na kterých se může stavět v jejich dalším vzdělávání či pracovním uplatnění. Obsah studia je koncipován formou individuální i skupinové tvorby v ateliérovém prostředí.

 

Open art studio je již pátým rokem členem mezinárodní asociace European Outsider Art Association (AOA)

http://www.outsiderartassociation.eu/

 

Oblasti na které se dlouhodobě zaměřujeme:

1/ Expresivní terapie – arteterapie

2/ Výtvarné vzdělávání dětí, dospívajících a dospělých se specifickými vzdělávacími potřebami

3/ Podpora neprofesionálních výtvarníků s jinakostí

 

Výtvarné studio je v roce 2016 řěšitelem projektu pod názvem Podpora umělecké tvorby autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu – kód projektu 49-12788/2015-ZPO/ORNK. Investorem je Ministerstvo kultury ČR.

Kulturní projekt cílí na podporu umělecké tvorby začínajících autorů/ek se zdravotním postižením. Projekt předpokládá regionální dopad v Jihomoravském kraji. Náplň projektu směřuje k podpoře Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Odborným garantem obsahu studia je Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Cílem projektu (1) je rozšířit a zkvalitnit provoz studia na IVIV PdF MU pro dalších pět osob se zdravotním postižením ve věku 20 – 50 let trvale patřících ke skupině obyvatel ohrožených sociální a kulturní exkluzí. Prostřednictvím kvalifikačního vzdělávacího programu a výtvarných projektů studia tak umožní budoucí společenské uplatnění v kultuře, jakož i aplikaci ověřených pedagogických postupů a principů provozu studia, techniky uměleckého řemesla, způsobů instalací a sebeprezentací. Cílem projektu (2) je profesionální realizace a prezentace začínající umělecké tvorby lidí se zdravotním postižením ve specializovaném inkluzivním prostředí již existujícího ateliéru – Open Art Studio. Open Art Studio je realizováno ateliérovou formou na IVIV PdF MU a je přizpůsobeno po stránce personální i prostorové tvorbě lidí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, autismem).

ministerstvokultury

                                                                  DSC_0410