PhDr. Martina Komzáková, Ph.D.

 

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850.

 

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. spolupracuje dlouhodobě s garantem studia Pavlem Sochorem, Ph.D. Společně v minulosti participovali na následujícím projektu:  „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti“. Cílem výzkumného projektu bylo zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR a jeho provázání a využití jako podpůrného nástroje při řešení současných výzev v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na svém profilu se prezentuje paní Komzaková jako umělec, terapeut, vysokoškolský pedagog a teoretik umění. Je odborným konzultantem Open Art Studia při IVIV PdF MU.

 

Odbornost: 

 

  • JČU – PedF, Katedra psychologie a pedagogiky – orientace na přímou práci s klientem a aplikovanou psychologii ve společenských vědách
  • JČU – PedF, Ateliér arteterapie – úvod do arteterapie a arteterapeutických přístupů
  • ZČU – PedF, Katedra výtvarné výchovy – orientace na artefiletiku, arteterapii, psychologii umění a inkluzivní pedagogiku
  • soukromá praxe – psychoterapie a arteterapie http://www.arteterapie-martinakom.cz/
  • lektorka a supervizorka arteterapeutických a psychoterapeutických výcviků
  • lektorská a supervizorská účast na projektech zaměřených na inkluzi, speciální výtvarnou výchovu a arteterapii