Úvod

Podporovatelem studia je Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání a Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky KSIP na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studio sídlí v jeho prostorách, v místnosti č. 04019. Je držitelem dvou ocenění MU za svůj přínos občanské společnosti.

logo české

Vznik studia v Brně je spojen s působením Mgr. Pavla Sochora, Ph.D., na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v rámci projektu Postdoc v roce 2013–2015, který vyvíjel koncept tohoto studia na základě vlastní dlouholeté praxe (např. Domov Kamélie), výzkumné činnosti, účasti na zahraničních konferencích pořádaných European Outsider Art Association a zahraniční stáže ve Finsku (Jyväskylä).

Posláním studia je vytvořit kreativní a specifické prostředí, ve kterém by se naplňovaly principy inkluze skrze umělecké a artefiletické formy. Výtvarná tvorba jako jeden z nástrojů podpory inkluze je koncept popsaný v následujících publikacích:

Koncept studia se tak hlásí k obdobné filozofii výtvarných center ze zahraničí, jež reprezentují následující organizace, se kterými Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., spolupracuje. Jedná se o instituce Gugging (Rakousko), Art Center Kaarisilta (Finsko) a Inuti (Švédsko). Společně s týmem lektorů tak toto studio realizuje v prostorách IVIV PdF MU. Institut pod vedením doc. PhDr. Karela Pančochy, Ph.D. v současnosti zaštiťuje a podporuje tento projekt, který má i dimenzi aplikovaného kvalitativního výzkumu.

Cílovou skupinou jsou děti, dospívající a dospělí s jinakostí. Tvůrčí prostor je otevřen každému dle jeho schopností a dovedností. Výstupům a procesu tvorby artefaktu lze přiřadit takové označení jako fenomén Outsider art, Disability art, Art brut či Art for Therapy. Lektoři zohledňují specifické vzdělávací potřeby a individuální přístup ke svým studentům, pokud je to nutné pro autentický kreativní proces tvorby. Snaží se pomáhat rozvíjet jedinečný výtvarný jazyk každého svého studenta.

Pedagogické působení lektorů tak směřuje k posílení komunikace, sebevědomí a sebeprožívání studentů. Rodiče a přátelé studentů tak mohou v bezprostřední situaci intenzivně vnímat jejich úspěchy jak v komunitě studia, tak prezentací výtvarné tvorby na veřejnosti. Cíleně se tak ukazují silné stránky studentů, na kterých je možno stavět v jejich dalším vzdělávání či pracovním uplatnění. Edukační obsah studia je zprostředkován formou individuální i skupinové tvorby v ateliérovém prostředí.

Open art studio je členem mezinárodní asociace European Outsider Art Association.

http://www.outsiderartassociation.eu/

Oblasti na které se dlouhodobě zaměřujeme:

1/ Expresivní terapie – arteterapie proudu „Art for Therapy“

2/ Výtvarné vzdělávání dětí, dospívajících a dospělých se specifickými vzdělávacími potřebami

3/ Podpora neprofesionálních výtvarníků s jinakostí