Projekt MKČR

Výtvarné studio bylo v roce 2016 řešitelem projektu pod názvem Podpora umělecké tvorby autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu – kód projektu 49-12788/2015-ZPO/ORNK. Investorem je Ministerstvo kultury ČR.

Kulturní projekt cílí na podporu umělecké tvorby začínajících autorů/ek se zdravotním postižením. Projekt předpokládá regionální dopad v Jihomoravském kraji. Náplň projektu směřuje k podpoře Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Odborným garantem obsahu studia je Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Cílem projektu (1) je rozšířit a zkvalitnit provoz studia na IVIV PdF MU pro dalších pět osob se zdravotním postižením ve věku 20 – 50 let trvale patřících ke skupině obyvatel ohrožených sociální a kulturní exkluzí. Prostřednictvím kvalifikačního vzdělávacího programu a výtvarných projektů studia tak umožní budoucí společenské uplatnění v kultuře, jakož i aplikaci ověřených pedagogických postupů a principů provozu studia, techniky uměleckého řemesla, způsobů instalací a sebeprezentací. Cílem projektu (2) je profesionální realizace a prezentace začínající umělecké tvorby lidí se zdravotním postižením ve specializovaném inkluzivním prostředí již existujícího ateliéru – Open Art Studio. Open Art Studio je realizováno ateliérovou formou na IVIV PdF MU a je přizpůsobeno po stránce personální i prostorové tvorbě lidí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, autismem).

ministerstvokultury

VÝSTAVNÍ PROJEKT – PŘÍBĚH JINAKOSTI  ( 30.11. – 31.12. 2016)

Lokace: Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno

Vernisáž: 30. 11. 2016 v 17.00 hod. v Galerii RUV

Doprovodný program:  Šest hodinových besed autorů a kurátora s veřejností na téma výstavy „Umění v surovém stavu a umění outsiderů“.

Pozvánka na vernisáž _ Příběh jinakosti

 

Katalog

Pro náhled najeďte myší na obrázek. Změnu stran zvolte šipkami.

 

 

Ukázka textů z katalogu:
PŘÍBĚH JINAKOSTI
Galerie RUV

30,11. – 31. 12. 2016

Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Katalog výstavy má za cíl představit jednotlivé vystavující autory a jejich tvorbu ze současného umění hledající hranice mezi art brut, outsider art a disability art. Souborná skupinová výstava je takto poprvé prezentována v brněnském prostředí a na půdě vysoké školy. Cílem kurátora výstavy je tak prezentovat autory odborné i laické veřejnosti. Všichni autoři vystavují v tomto rozsahu a s profesionálním zázemím uměleckého provozu poprvé. Přípravy na realizaci kolektivní výstavy probíhaly po celý rok 2016.

Ústřední ideou výstavního konceptu je paradigma jinakosti v uměleckém diskurzu. Svoji autonomní jinakost reflektuje každý vystavující autor skrze svoji tvorbu. Již zmíněný pojem jinakosti je v případě vystavujících spojen s jejich životními příběhy. Obdobné příběhy zahraničních tvůrců art brut, outsider art a jejich inovátorský výtvarný jazyk ovlivnil současnou kulturu a podpořil její inkluzivní trendy. Současná evropská kultura svými principy podporuje diverzitu i jinakost a je jedinečným prostorem pro akceptaci originality každého člověka. V takto inkluzivně pojaté kultuře je tvůrčí prostor otevřen každému člověku dle jeho kreativních schopností a dovedností. Výtvarná tvorba je v tomto pojetí univerzálním nástrojem k podpoře skupin či komunit občanů a k jejich plnohodnotné participaci ve společnosti. Vystavující autoři s postižením (autoři s jinakostí) manifestují, že nejsou pouhými „objekty“ sociálně kulturních prezentací, sami je také tvoří a podílejí se tak i na vytváření kulturního bohatství.

V Brně dne 1. 12. 2016

Autor textů: Pavel Sochor