Projekty MKČR

1/ Open Art Studio je v roce 2020 řešitelem projektu pod názvem Podpora umělecké tvorby autorů se zdravotním postižením ve výtvarném studiu. Investorem je Ministerstvo kultury ČR. Doba realizace je 1 rok.

Cílem je podpora profesionální umělecké seberealizace (tvorby) a výstavní prezentace umělecké tvorby autorů se zdravotním postižením v ČR. Podpora je poskytována skrze nabídku inkluzivního prostředí uměleckého studia a participace veřejnosti, lektorů, kurátorů a samotných umělců se zdravotním postižením.  Řešitelské pracoviště projektu je IVIV PdF MU za garance doc. PhDr. Karla Pančochy, Ph.D., M.Sc.  Za obsah realizace projektu odpovídá Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Podpoření autoři se zdravotním postižením:

Tomáš Koudelka, Jakub Čech, Petr Kolař, Ondřej Farkas, Ivona Záborská, Pavla Pravdíková, Zuzana Kadlcová, Lucie Němcová

Katalogy k projektu

Pro náhled najeďte myší na obrázek. Změnu stran zvolte šipkami.

Skládačka OpenArt 1
Skládačka OpenArt 2

Katalog výstavy

Pro náhled najeďte myší na obrázek. Změnu stran zvolte šipkami.

Katalog výstavy Umělcův hlas

2/ Projekt Arteterapie v instituci Ruka pro život ops  je financován v roce 2019 a 2020 z fondu Ministerstva kultury ČR. Subdodavatelem  aktivizace z oblasti arteterapie – artefiletiky je Lucie Hájková (lektorka) a Pavel Sochor (garant) z Open Art Studia na PdF MU. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením.


3/ Open Art Studio bylo v roce 2016 řešitelem projektu pod názvem Podpora umělecké tvorby autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu – kód projektu 49-12788/2015-ZPO/ORNK. Investorem je Ministerstvo kultury ČR.

Kulturní projekt cílí na podporu umělecké tvorby začínajících autorů/ek se zdravotním postižením. Projekt předpokládá regionální dopad v Jihomoravském kraji. Náplň projektu směřuje k podpoře Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. c

Cílem projektu (1) je rozšířit a zkvalitnit provoz studia na IVIV PdF MU pro dalších pět osob se zdravotním postižením ve věku 20 – 50 let trvale patřících ke skupině obyvatel ohrožených sociální a kulturní exkluzí. Prostřednictvím kvalifikačního vzdělávacího programu a výtvarných projektů studia tak umožní budoucí společenské uplatnění v kultuře, jakož i aplikaci ověřených pedagogických postupů a principů provozu studia, techniky uměleckého řemesla, způsobů instalací a sebeprezentací. Cílem projektu (2) je profesionální realizace a prezentace začínající umělecké tvorby lidí se zdravotním postižením ve specializovaném inkluzivním prostředí již existujícího ateliéru – Open Art Studio. Open Art Studio je realizováno ateliérovou formou na IVIV PdF MU a je přizpůsobeno po stránce personální i prostorové tvorbě lidí se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým, autismem). Řešitelské pracoviště projektu bylo IVIV PdF MU za garance doc. PhDr. Karla Pančochy, Ph.D.  Za obsah realizace projektu odpovídal Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

ministerstvokultury

Výstavní projekt – PŘÍBĚH JINAKOSTI  ( 30.11. – 31.12. 2016)

Lokace: Galerie RUV, PdF MU, Poříčí 9, Brno

Vernisáž: 30. 11. 2016 v 17.00 hod. v Galerii RUV

Doprovodný program:  Šest hodinových besed autorů a kurátora s veřejností na téma výstavy „Umění v surovém stavu a umění outsiderů“.

Pozvánka na vernisáž _ Příběh jinakosti

Katalog

Pro náhled najeďte myší na obrázek. Změnu stran zvolte šipkami.

PŘÍBĚH JINAKOSTI6 (1)
Ukázka textů z katalogu:
PŘÍBĚH JINAKOSTI
Galerie RUV

30,11. – 31. 12. 2016

Kurátor výstavy: Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.

Katalog výstavy má za cíl představit jednotlivé vystavující autory a jejich tvorbu ze současného umění hledající hranice mezi art brut, outsider art a disability art. Souborná skupinová výstava je takto poprvé prezentována v brněnském prostředí a na půdě vysoké školy. Cílem kurátora výstavy je tak prezentovat autory odborné i laické veřejnosti. Všichni autoři vystavují v tomto rozsahu a s profesionálním zázemím uměleckého provozu poprvé. Přípravy na realizaci kolektivní výstavy probíhaly po celý rok 2016.

Ústřední ideou výstavního konceptu je paradigma jinakosti v uměleckém diskurzu. Svoji autonomní jinakost reflektuje každý vystavující autor skrze svoji tvorbu. Již zmíněný pojem jinakosti je v případě vystavujících spojen s jejich životními příběhy. Obdobné příběhy zahraničních tvůrců art brut, outsider art a jejich inovátorský výtvarný jazyk ovlivnil současnou kulturu a podpořil její inkluzivní trendy. Současná evropská kultura svými principy podporuje diverzitu i jinakost a je jedinečným prostorem pro akceptaci originality každého člověka. V takto inkluzivně pojaté kultuře je tvůrčí prostor otevřen každému člověku dle jeho kreativních schopností a dovedností. Výtvarná tvorba je v tomto pojetí univerzálním nástrojem k podpoře skupin či komunit občanů a k jejich plnohodnotné participaci ve společnosti. Vystavující autoři s postižením (autoři s jinakostí) manifestují, že nejsou pouhými „objekty“ sociálně kulturních prezentací, sami je také tvoří a podílejí se tak i na vytváření kulturního bohatství.

V Brně dne 1. 12. 2016

Autor textů: Pavel Sochor